logo
Apie mus
Naudinga informacija
Kontaktai

Informacija klientui

(DRAUDĖJUI, APDRAUSTAJAM ir/ar NAUDOS GAVĖJUI)

 

Vadovaudamiesi LR Civilinio Kodekso 6.993 str., LR Draudimo įstatymo 78, 99 straipsniais, 149 straipsnio 4 dalimi, ir LR Draudimo Priežiūros Komisijos 2011-02-22 nutarimu Nr. N-69  teikiame Jums šią informaciją:

 

1. Nepriklausomo draudimo tarpininko tapatybė ir adresas –

SIA "BM Brokeris" filialas; įmonės kodas - 300154841

Registracijos adresas: Kubiliaus g. 23/ Lakūnų g. 28, Vilnius

Buveinės adresas: Kalvarijų g. 124-1, Vilnius

Turi teisę veikti Lietuvoje nuo 2005 m. spalio 26 d.

 

2. Juridinių asmenų registras, kuriame registruotas 1 punkte nurodytas asmuo - Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centro Vilniaus filialas, http://www.registrucentras.lt/jar/p/.

 

3. Interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių įmonių sąrašas Lietuvos banko  Priežiūros tarnybos tinklapis:https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai/sia-bm-brokeris-filialas

 

4. Nuosavybės ryšiai su draudimo bendrovėmis SIA "BM Brokeris" filialas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi jokios draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių. Jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi SIA "BM Brokeris" filialas akcijų.

 

5. Institucijos, kurioms galima pateikti skundus dėl draudimo tarpininkų veiklos:

Financial and Capital Market Commission

Kungu iela 1, Rīga, LV-1050

Phone: + (371) 6 7774800

Fax: + (371) 6 7225755

E-mail: fktk@fktk.lv

Draudimo tarpininkų registras: http://www.fktk.lv/en/

 

6. Skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros:

Draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir/ar nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų skundai ir/ar reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka sprendžiami derybomis ir/ar tarpininkavimu su draudiku, jei ko kita nėra nurodyta draudimo taisyklėse (sutarties sąlygose), taikytinose draudimo sutarčiai, iš kurios kilo skundas ir/ar reikalavimas.

 

7. Vartotojų skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros:

Jei draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ir/ar nukentėjęs tretysis asmuo yra vartotojas (t. y. fizinis asmuo, įsigyjantis draudimą su jo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, bet asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti), tai, be 6 punkte nurodytų procedūrų, jis taip pat turi teisę, kad jo skundą ar reikalavimą dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka išnagrinėtų Lietuvos bankas. Vartotojas, manantis, jog draudikas draudimo sutartiniuose (ar su jais susijusiuose) santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis pasinaudoti savo teise kreiptis į Lietuvos banką, pirmiausia privalo raštu kreiptis į draudiką, nurodydamas ginčo aplinkybės ir savo reikalavimą. Draudikas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi, ir raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie draudiko atsakymo. Jei vartotojo netenkina draudiko atsakymas arba jo negauna per nustatytą terminą, tai vartotojas per du mėnesius nuo draudimo atsakymo gavimo dienos ar termino suėjimo dienos turi teisę užpildęs nustatytą formą kreiptis į Lietuvos banką. Platesnę informaciją ir vartotojo kreipimosi formą galima rasti Lietuvos banko tinklapyje http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas arba gauti nemokama informacine telefono linija 8 800 50 500.

 

8. Konsultavimo pobūdis:

SIA "BM Brokeris" filialas konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudiko pavedimu.

Klientas turi teisę reikalauti SIA "BM Brokeris" filialas pateikti pavadinimus tų draudikų, su kuriais jis gali bendradarbiauti ir (ar) bendradarbiauja.

 

9. Informacija draudėjui, kurią pagal LR Civilinio kodekso 6.993 str. turi pateikti draudikas:

Siūlomų draudikų pavadinimai, draudikų įmonių rūšys, adresai yra nurodyti pasiūlyme, prie kurio yra teikiama ši informacija.

Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka, draudiko elgesys, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai bei kita informacija yra nurodyta, konkrečios draudimo rūšies taisyklėse, su kuriomis draudėjui primygtinai rekomenduojame detaliai susipažinti iki draudimo sutarties sudarymo.

 

10. Draudimo sutartims taikoma teisė:

Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkauja SIA "BM Brokeris" filialas, taikoma Lietuvos Respublikos teisė, išskyrus atvejus, kai draudimo sutartyse numatyta kitaip.

 

11. Nuorašai (dublikatai):

Jei po draudimo sutarties sudarymo draudėjas kreipiasi į draudiką su prašymu išduoti draudimo taisyklių ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo (poliso), draudėjo raštiško prašymo sudaryti draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus, draudikas privalo, kai draudėjas sumoka sutartą atlyginimą, neviršijantį dokumentų nuorašų išdavimo sąnaudų (jei atlyginimas numatytas draudimo sutartyje), išduoti draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus.

 

12. Nepriklausomo draudimo tarpininko veiklos principai

SIA "BM Brokeris" filialas konsultuoja klientus tik atlikusi pakankamai išsamią rinkoje siūlomų draudimo bendrovių (ne mažiau kaip trijų) draudimo produktų analizę, kad vadovaudamasi profesionaliais kriterijais, galėtų rekomenduoti klientui sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.

Prieš sudarydama kiekvieną konkrečią draudimo sutartį, SIA "BM Brokeris" filialas nustato ir nurodo, remdamasi kliento pateikta informacija, to kliento poreikius ir reikalavimus, taip pat nurodo pagrindines priežastis, kuriomis remdamasi klientui pataria dėl tam tikros draudimo sutarties sudarymo.

 

13. UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ CA draudimas

SIA "BM Brokeris" filialas yra apdraudęs profesinę civilinę atsakomybę. Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (polisas) Nr. 610037549, išduotas  Ergo Insurance SE.

 

14. Draudikų, kurių pavedimu veikia SIA "BM Brokeris" filialas , sąrašas

    Ne gyvybės draudimo:

  1. „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600, Vilnius (www.ld.lt)
  2. Ergo Insurance SE Lietuvos filialas, Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius (www.ergo.lt)
  3. Seesam Insurance AS Lietuvos filialas, Konstitucijos pr. 29, Vilnius (www.seesam.lt)
  4. If P&C Insurance AS filialas, Žalgirio g. 88, Vilnius (www.if.lt)
  5. ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, Vilnius (www.gjensidige.lt)
  6. ADB Compensa Vienna Insurance Group, Ukmergės g. 280, Vilnius (www.compensa.lt)
  7. AAS "BTA Baltic Insurance Company", Viršuliškių skg. 34, Vilnius (www.bta.lt)

  Gyvybės draudimo (dėl savanoriško sveikatos draudimo) :

  1. AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600, Vilnius (www.ld.lt)
  2. Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialas, Saltoniškių g. 2, LT-08126 Vilnius (www.mandatumlife.lt)
  3. Ergo Insurance SE Lietuvos filialas, Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius (www.ergo.lt)